Poznaj swoje prawa

Jakie prawa przysługują Ci w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej?

Zgodnie z Konstytucją RP każdy, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, powinien mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych. Są też grupy uprzywilejowane w korzystaniu z opieki zdrowotnej – zgodnie z konstytucją to: dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku. Władze publiczne są również zobowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

Jakie prawa Ci przysługują?

Podstawa prawna

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 poz. 483, z późn. zm. )

Ustawa z 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta ( Dz.U. 2017 poz. 1318, z późn. zm. )

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. 2018 poz. 1510, z późn. zm. )

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2018 poz. 2190, z późn. zm. )

Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. 2018 poz. 1878 )