Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Jedziesz na zagraniczne wakacje? Warto zadbać o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Czym jest EKUZ

EKUZ może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego lub osobom, które mają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

Karta EKUZ potwierdza, że masz prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych lub zawodowych do większości krajów europejskich. Są to:

 • kraje Unii Europejskiej
 • Islandia  
 • Liechtenstein
 • Norwegia
 • Szwajcaria
 • Wielka Brytania do końca 2020 r.

Jak można będzie się leczyć w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r.

Pamiętaj, że EKUZ jest ważna z dowodem tożsamości.

Za EKUZ nic nie płacisz. Otrzymasz ją, jeśli obejmuje Cię ubezpieczenie zdrowotne w Polsce.

EKUZ dla osób niewidomych i niedowidzących jest oznakowana naklejką z tekstem w alfabecie Braille’a.

Co kraj to obyczaj

EKUZ uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które będą niezbędne w Twoim stanie zdrowia do końca pobytu w danym kraju. Nie refunduje jednak leczenia planowanego.

Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z przepisów państwa pobytu na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Jeżeli w danym kraju istnieje obowiązek współpłacenia, również poniesiesz takie koszty.

Zapoznaj się z informacjami o zasadach dostępu do opieki zdrowotnej w państwie pobytu 

Zasady korzystania z EKUZ

 • Prawo do leczenia przysługuje Ci na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, do którego się udajesz. Jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz. NFZ tego nie pokryje. Np. we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii – koszt wezwania karetki, w Niemczech – 10 euro za dzień pobytu w szpitalu.
 • Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami (NFZ i jego odpowiednikiem w danym kraju). Może być też tak, że – chociaż masz ze sobą EKUZ – musisz najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski składasz wniosek o refundację. Wniosek znajdziesz na stronie www.ekuz.nfz.gov.pl
 • Podobnie jak w Polsce, za granicą nie wszyscy lekarze mają umowy z ubezpieczalnią. Dlatego zanim skorzystasz z usług lekarza, sprawdź, czy jesteś u takiego, który honoruje kartę EKUZ.
 • Z tą kartą nie licz na bezpłatną operację plastyczną ani planowany zabieg korekty zaćmy. Jeśli nagle rozboli Cię ząb, dentysta Ci pomoże, ale wyłącznie w zakresie, który obowiązuje w danym kraju (np. dostaniesz tańsze wypełnienie). Jeśli złamiesz nogę, dostaniesz udaru, silnie się zatrujesz lub dostaniesz zawału, to EKUZ obejmie koszty Twojego leczenia. Czasami leczenie w ramach EKUZ będzie musiało być długie i kosztowne. Jeśli w tym przypadku okaże się, że transport do Polski będzie tańszy, możesz złożyć wniosek o pokrycie kosztów transportu do miejsca dalszego leczenia w kraju.
 • W wielu krajach EKUZ, np. w Austrii, EKUZ nie obejmuje pomocy, której udzielają ratownicy górscy po wypadkach narciarskich. Jest to uznawane za świadczenie prywatne. Musisz wtedy zapłacić za to, że ratownicy zwiozą cię ze stoku i opatrzą.
 • EKUZ dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Na wypadek śmierci albo utraty bagażu ubezpiecz się komercyjnie. EKUZ nie obejmuje takich okoliczności, nawet jeśli zaginie bagaż z jakimś niezbędnym Ci wyposażeniem medycznym.

EKUZ dla dziecka

EKUZ nie jest kartą dla całej rodziny. Każdy jej członek otrzymuje swoją kartę, także dziecko. EKUZ jest ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica.

Jak uzyskać EKUZ?

 1. Pobierz wniosek
 2. Wypełnij wniosek, wydrukuj i podpisz
 3. Złóż wypełniony wniosek (wybierz jeden ze sposobów):
 • w wydziale wojewódzkim lub uprawnionej delegaturze NFZ – wtedy kartę otrzymasz od razu
 • e-mailem – zeskanuj wypełniony wniosek i wyślij na adres: ekuz@nfz.gov.pl
 • pocztą tradycyjną
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP)
 • przez Internetowe Konto Pacjenta – zaloguj się, wejdź w zakładkę „Moje konto”, a poniżej informacji o Twoim ubezpieczeniu zdrowotnym znajdziesz informację o karcie EKUZ i przycisk „Złóż wniosek”.

Sprawdź, jak zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta

Wnioski o wydanie EKUZ rozpatrywane są przez oddziały wojewódzkie oraz przez wybrane delegatury NFZ.

Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ

Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem i masz ponad 18 lat? Do wniosku o EKUZ dołącz kopię legitymacji lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

W ciągu ilu dni jest rozpatrywany wniosek

EKUZ dostajesz od ręki w przypadku składania wniosku osobiście. W innym przypadku trwa to do 3 dni, ale od czerwca do września oddział wojewódzki może wydłużyć okres rozpatrzenia wniosku do 10 dni.

Jeśli składasz wniosek przez Internetowe Konto Pacjenta, otrzymasz informację o wygenerowaniu karty lub o negatywnej weryfikacji wniosku i jego odrzuceniu wraz z podaniem przyczyn takiej decyzji.

Jak odebrać EKUZ?

Odbierz EKUZ osobiście lub przez pełnomocnika, którego do tego upoważnisz (wzór upoważnienia). Zrobisz to w oddziale lub delegaturze NFZ, w których składasz lub do których wysyłasz wniosek.

Dostaniesz EKUZ pocztą – jeśli zaznaczysz taką opcję we wniosku o kartę lub jeśli wniosek prześlesz za pomocą ePUAP.

Jak długo ważna jest EKUZ?

5 lat karta wydana dla:

 • osób, które pobierają świadczenia emerytalne
 • dzieci (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia 18 roku życia)
 • osób, które pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

3 lata dla osób ubezpieczonych, które:

 • są zatrudnione
 • prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą
 • pobierają zasiłek / świadczenie przedemerytalne

18 miesięcy dla osób ubezpieczonych, które:

 • pobierają rentę
 • są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 roku życia
 • są studentami, uczniami, doktorantami
 • są uczniami, którzy mają własny tytuł do ubezpieczenia w wieku powyżej 18 roku życia  

6 miesięcy dla:

 • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium RP
 • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy oraz mieszkają na terytorium RP
 • dzieci, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają na terytorium RP

2 miesiące dla:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
 • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych

W innych przypadkach:

90 dni

dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i są uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

42 dni

dla kobiet w okresie połogu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawdź przed wyjazdem, czy Twoja karta jest ważna.